Çumranın Sesi

Çumranın Sesi

22 Temmuz 2024 Pazartesi
Konya Büyükşehir belediyesi 144 adet memur alacak
Kategori : ÇUMRA
17 Kasım 2022 11:53
 
Konya Büyükşehir belediyesi 144 adet memur alacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanları, sınıfları, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan memur kadroları için yapılacak
başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
● Türk vatandaşı olmak,
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
● İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS P3 ve KPSS P93 puanını almış
olmak,
● Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
● İngilizce YDS’de en az (C) veya (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Sınava girmek isteyen adaylar http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri
başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
3. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
7. 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
8. İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
9. Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca
bir kadroya başvuru yapacaktır.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar belediyemize ibraz
edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
• Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 19/12/2022-23/12/2022 tarihleri
arasında mesai saatleri (09:00-12:30/13:30-17:00) içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta
yoluyla (Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İnsan
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı No: 14 Meram/KONYA) adresine başvuru
yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
• Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
içerisinde Belediyemizin https://memuralim.konya.bel.tr internet sitesinden başvuru
yapabileceklerdir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
• Sözlü sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da
sınava çağrılacaktır,
• Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 30/12/2022 tarihinde
Belediyemiz web sayfası http://www.konya.bel.tr adresinde ve https://memuralim.konya.bel.tr
adresinde ilan edilecek olup, adaylar Sınav Giriş Belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.
• Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü sınav;
02/01/2023 tarihinde saat 08:30’da başlamak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. (Konevi Mahallesi, Millet Caddesi
Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
No: 14 Meram/KONYA)
Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar,
sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü sınav konuları;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat, konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki
bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7) SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat
konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması
şarttır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir.
Adayların atamaya esas başvuru puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet
sitesinden ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyenin internet adresinden (www.konya.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca
yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve bu kişiler
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına da suç
duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur. 

Okunma : 682
Bugünün en çok okunan haberleri
Gündem haberleri
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın
 
Bu ayın en çok okunan haberleri