Çumranın Sesi

Çumranın Sesi

25 Mayıs 2024 Cumartesi
Çumra Belediyesi ihalesi
Kategori : İhaleler
25 Aralık 2020 09:58
 
Çumra Belediyesi ihalesi

ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhale ve Teklif Açma Tarihi
13.01.2021 15:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
Encümen Toplantı Salonu Çumra - Konya

1) Belediyemiz Alibeyhüyüğü Mahallesi Un ve Yem Fabrikası deposunda bulunan 300 Ton mısırın satışı için 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre ihaleye çıkılacaktır. Mısırı (dane) görmek isteyenler, Alibeyhüyüğü Un ve Yem Fabrikasında görebilecekler, numune alabileceklerdir. (Dane ve nem için) 
2) 13.01.2021 perşembe günü saat 15:00'da Belediye Encümenince Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır, satışın yapılamaması halinde aynı şartlarla 20.01.2021 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediye Encümenince Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3) İdare: Çumra Belediye Başkanlığı, 
a) Alparslan Türkeş Cad No:33 Çumra/Konya, Tel:(0332)4471230, E-posta: www.cumra.bel.tr
b) İhale Dökümanının Görülebileceği İnternet Adresi: Çumra Belediyesi Resmi Web Sitesi
c) İhale Dökümanından Satın Alınabilecek Adres: Çumra Belediye Başkanlığı Hizmet binası
d) İhale Başvuru Adresi: Çumra Belediye Başkanlığı Hizmet binası (Tahakkuk Servisi)
4) İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır:


            a) Bir kanuni ikametgâhın olması
            b) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti 
            c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi 
            d) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkâr Odasından veya ilgili Meslek Odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
            e) Geçici teminat Makbuzu (İhaleye gireceklerin İhale günü en geç saat 12:30'a kadar geçici teminat bedelini belediyemize nakit yatırmaları)
            f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
            g) Gerçek kişiler için imza sirküsü (noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklerin adına teklif verme yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,
            h) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
            ı) Şirket, dernek, cemiyet vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
            j) İhaleye katılacakların Çumra Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden kira ve belediyemize vergi borcun olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgelemeleri gerekmektedir,
k) Sözleşme öncesi (ihale karar pulu vergisi vs.)  sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.
Aşağıda Bilgileri yazılı olan Alibeyhüyüğü Mahallesi Un ve Yem Fabrikası deposunda bulunan 1200 Ton mısır 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır. Muhammen bedeli (%1 KDV.Hariç) aşağıdaki tablodaki gibidir.

Kaynak ilan.gov.tr

 

Okunma : 15456
Bugünün en çok okunan haberleri
Gündem haberleri
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın
 
Bu ayın en çok okunan haberleri